15/9/12

Τελικά τι απ' όλα αυτά βλέπουμε;
  • Η πρώτη ομάδα (Α) είναι οι δυνατές μεταπτώσεις από τροχιές ,M,N,O,P στην Κ  (η=1)

         Υπεριώδη σειρα Lyman

  • Η δεύτερη αμάδα (Β) είναι οι μεταπτώσεις από τις τροχιές Μ,Ν,Ο,Ρ στην L   (η=2)
           Ορατή σειρά Balmer

  • Η τρίτη ομάδα (Β) είναι οι μεταπτώσεις του ηλεκτρονίου από τις τροχιές Ν,Ο,Ρ στην Μ (η=3)

          Υπέρυθρη σειρά Paschen


Φάσμα εκπομπής ατόμου υδρογόνου