2/2/22

2-2-2022 Παγκόσμια ημέρα υγροτόπων

 

Οι υγρότοποι αποτελούν φυσικό μέσο προστασίας από τις φυσικές καταστροφές, ενώ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων συμβάλλοντας στον περιορισμό των πλημμυρών ή των συνεπειών που προκαλούνται από ξηρασία. Επιπλέον, οι υδροβιότοποι συμβάλλουν καταλυτικά στην ισορροπία των οικοσυστημάτων, έχουν πλούσια βλάστηση, γίνονται σταθμοί αποδημητικών πουλιών, έχουν αρδευτική και υδρευτική αξία, εμπλουτίζουν τα υπόγεια νερά βελτιώνοντας την ποιότητα του, ενώ ρυθμίζουν και το μικροκλίμα της περιοχής.

"Τρεις κόσμοι" Maurits Cornelis Escher
20/7/21

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου

 Έχουμε προσθήκες

στη θερμοχημεία, στη χημική ισορροπία, στην οργανική

ΧΗΜΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ 2021-2022

ΧΗΜΕΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Α' των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη, Δ. Θεοδωρόπουλου, Π. Θεοδωρόπουλου, Αν. Κάλλη

ΧΗΜΕΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Β' των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη, Δ. Θεοδωρόπουλου, Π. Θεοδωρόπουλου, Αν. Κάλλη

Από το βιβλίο: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Α΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

1.1 Διαμοριακές δυνάμεις - Μεταβολές καταστάσεων και ιδιότητες υγρών - Νόμος μερικών πιέσεων, εκτός από τις υποενότητες:

- Μεταβολές καταστάσεων της ύλης,

- Ιδιότητες υγρών,

- Ιξώδες,

- Επιφανειακή τάση,

- Τάση ατμών,

- Αέρια – Νόμος μερικών πιέσεων του Dalton.

1.2 Προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων, εκτός από τις υποενότητες:

- Μείωση της τάσης ατμών – Νόμος Raoult,

- Ανύψωση του σημείου βρασμού και ταπείνωση του σημείου πήξης (Ανύψωση σημείου βρασμού, Ταπείνωση σημείου πήξης)

- Αντίστροφη ώσμωση.

Από το Βιβλίο: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ

1.1 Αριθμός οξείδωσης. Οξείδωση – Αναγωγή

1.2 Κυριότερα οξειδωτικά – αναγωγικά. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, εκτός των

παραγράφων:

- 4. Πολύπλοκες αντιδράσεις, μέχρι και την αντίδραση

«π.χ. I2 +10 HNO3 (πυκνό) → 2 HIO3 +10 NO2 + 4 H2

- 1. Μέθοδος ημιαντιδράσεων της υποενότητας «Συμπλήρωση αντιδράσεων οξειδοαναγωγής».

Παρατήρηση: Στην υποενότητα «Παραδείγματα οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων», τα

αντιδρώντα και τα προϊόντα των αντιδράσεων είναι δεδομένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

2.1 Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές. Ενδόθερμες- εξώθερμες αντιδράσεις.

Θερμότητα αντίδρασης – ενθαλπία, εκτός από τις υποενότητες:

- Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης, ΔΗοsol

- Ενθαλπία δεσμού, ΔΗΒ

2.2 Θερμιδομετρία – Νόμοι θερμοχημείας, εκτός από την υποενότητα «Θερμιδομετρία»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

3.1 Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση - Ταχύτητα αντίδρασης, εκτός από το Παράδειγμα 3.2 με την Εφαρμογή του

3.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης. Καταλύτες

3.3 Νόμος ταχύτητας – Μηχανισμός αντίδρασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

4.1 Έννοια χημικής ισορροπίας – Απόδοση αντίδρασης

4.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας – Αρχή Le Chatelier

4.3 Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc – Κp, εκτός από τις υποενότητες:

- Σταθερά χημικής ισορροπίας – Κp,

- Σχέση που συνδέει την Κp με την Kc .

Παρατήρηση: Δεν θα διδαχθούν τα παραδείγματα και οι ασκήσεις που απαιτούν γνώση της έννοιας μερική πίεση αερίου και του Νόμου μερικών πιέσεων του Dalton.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

5.1 Οξέα – Βάσεις

5.2 Ιοντισμός οξέων – βάσεων

5.3 Ιοντισμός οξέων, βάσεων και νερού – pH

5.4 Επίδραση κοινού ιόντος

5.5 Ρυθμιστικά διαλύματα

5.6 Δείκτες – ογκομέτρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

6.1 Τροχιακό – Κβαντικοί αριθμοί

6.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

6.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s,p,d,f) – Στοιχεία μετάπτωσης

6.4 Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων, εκτός από την υποενότητα

«Ηλεκτρονιοσυγγένεια»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

7.1 Δομή οργανικών ενώσεων – Διπλός και τριπλός δεσμός – Επαγωγικό φαινόμενο

7.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων,

εκτός από:

- «4. Η αλογόνωση των αλκανίων» και «5. Η αρωματική υποκατάσταση» της

υποενότητας «Αντιδράσεις υποκατάστασης»

- την υποενότητα «Μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων»

7.4 Οργανικές συνθέσεις –Διακρίσεις

Στην υποενότητα «Οργανικές συνθέσεις» περιλαμβάνεται στην ύλη μόνο η

«αλογονοφορμική αντίδραση».


26/6/20

Θέματα και λύσεις χημείας πανελλαδικών


οι λύσεις από την Ε.Ε.Χ

Σχολιασμός θεμάτων από την Ε.Ε.Χ

Πανελλήνιες Εξετάσεις στο μάθημα «Χημεία Προσανατολισμού» 2020 του νέου συστήματος
Κάθε φέτος και χειρότερα…

9/4/20

Αναπροσαρμογή εξεταστέας ύλης πανελλαδικών εξετάσεων 2020

09-04-2020  Αναπροσαρμογή εξεταστέας ύλης πανελλαδικών εξετάσεων 2020
από τη χημεία αφαιρούνται τα κεφάλαια της οξειδοαναγωγής και της οργανικής

3/8/19

Η νέα ύλη για τη Χημεία της Γ Λυκείου σχ. έτος 2019-20

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 106428/Δ2/02-07-2019 Υ.Α. (Β΄ 2875) ως προς τα μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Χημεία, Βιολογία και Οικονομία, Αφαιρείται από τη Χημεία και το κεφάλαιο
  •  «ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ»
η 1.3 «Ηλεκτροχημεία  Αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος  Ηλεκτρόλυση - Μηχανισμός – Εφαρμογές» 

  

30/5/19

Η εξεταστέα ύλη Χημείας για τη Γ' Λυκείου 2019-2020Κεφάλαιο 1. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

1.1«Διαμοριακές δυνάμεις - Μεταβολές φυσικών καταστάσεων - Νόμος μερικών πιέσεων»

ΕΚΤΟΣ από την υποενότητα «Μεταβολές κατάστασης της ύλης» και την υποενότητα «Αέρια – Νόμος μερικών πιέσεων του Dalton»

1.2«Προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων», ΜΟΝΟ η υποενότητα «Ώσμωση και Ωσμωτική πίεση», χωρίς την «αντίστροφη ώσμωση»

Κεφάλαιο  2. «ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ»

2.1 «Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές. Ενδόθερμες-εξώθερμες αντιδράσεις Θερμότητα αντίδρασης - ενθαλπία»

«Ενθαλπία αντίδρασης – ΔΗ»,

«Πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης, ΔΗ0»

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τις υποενότητες:

 «Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού, ΔΗ0f»,

«Πρότυπη ενθαλπία καύσης , ΔΗ0c»,

«Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωση, ΔΗ0n»,

«Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης, ΔΗ0sol» και

«Ενθαλπία δεσμού, ΔΗ0B».

2.2 «Θερμιδομετρία – Νόμοι θερμοχημείας», ΜΟΝΟ την υποενότητα «Νόμοι Θερμοχημείας»

14/3/19

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ Λυκείου σχολικού έτους 2019-20. Η νέα Γ΄ Γενικού Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση


14-3-2019
 Το νέο πρόγραμμα της Γ΄ Λυκείου διαμορφώνεται ως εξής:

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (σύνολο ωρών 32)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΩΡΕΣ
Θρησκευτικά
1
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
6
Φυσική Αγωγή
2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
9ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Οι μαθητές επιλέγουν ένα από τα μαθήματα: Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά), Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Λατινικά.
2ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(6 ώρες κάθε μάθημα συν 1 ώρα ανά μάθημα για συνεργασία με τον εκπαιδευτικό)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
1
Αρχαία Ελληνικά
1
Φυσική
1
Φυσική

1
Μαθηματικά
2
Ιστορία
2
Χημεία
2
Χημεία

2
Α.Ε.Π.Π.
3
Κοινωνιολογία
3
Μαθηματικά
3
Βιολογία

3
Οικονομία

11/10/18

11-10-18 Μείωση του αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων και αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των μαθητών του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018 – 2019


Η μείωση του αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων και οι αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των μαθητών του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018 – 2019 περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό έγγραφο που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα Λύκεια της χώρας. Οι τροποποιήσεις στην αξιολόγηση των μαθητών θα περιλαμβάνονται στο νέο Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί. Ειδικότερα:

Α΄ Ημερήσιου και Α΄ Εσπερινού ΓΕΛ: Μείωση εξεταζόμενων μαθημάτων σε 8 από 13

Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:

Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και τρίωρη συνεξέταση των κλάδων Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία),

Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία),

Ιστορία,

Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χημεία),

10/9/18

"οδηγίες" προς εκείνους που διδάσκουν!


 ·       Η τάξη δεν είναι ενιαία
      ·       Δίδαξέ με
      ·       Ούτε αυταρχισμός, ούτε αντιαυταρχισμός
      ·       όχι στη μείωση της αξίας το μαθητή
·       ναι στη συλλογικότητα – αλληλεγγύη
·       δίδαξε μαθαίνοντας! Άκουσε και μένα
·       δώσε «χρώμα» στην τάξη
·       άσε με να κάνω λάθος
·       ενθάρρυνέ με
·       γνώρισέ με! Συνάντησε τις ανάγκες μου!
καλή σχολική χρονιά

8/9/18

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού

H 8η Σεπτεμβρίου έχει ανακηρυχτεί Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού  από την UNESCO στις 17 Νοεμβρίου 1965. Εορτάστηκε για πρώτη φορά το 1966. Σκοπός της είναι να αναδείξει τη σημασία της καταπολέμησης του αναλφαβητισμού για τα άτομα, τις κοινότητες και τις κοινωνίες. Με αφορμή αυτήν την ημέρα διοργανώνονται εορτασμοί ανά τον κόσμο.

14/8/18

εξεταστέα ύλη Χημείας πανελλαδικών 2019


Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για το μάθημα της Χημείας που εξετάζεται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΧΗΜΕΙΑ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ.ά., έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».
1 «ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ»
1.1 «Αριθμός οξείδωσης. Οξείδωση – Αναγωγή» 1.2 «Κυριότερα οξειδωτικά –αναγωγικά. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής» ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ: - την υποενότητα «Συμπλήρωση αντιδράσεων οξειδοαναγωγής» με εξαίρεση τη «Μέθοδο μεταβολής του αριθμού οξείδωσης» η οποία είναι εντός ύλης και - την υποενότητα «Παραδείγματα οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων» με εξαίρεση τα: 1) Οξείδωση ΝΗ3 από CuO, 4) Οξείδωση CO από KMnO4 παρουσία H2SO4 και 5) Οξείδωση FeCl2 από K2Cr2O7 παρουσία HCl τα οποία είναι εντός ύλης.
2 «ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ»
2.1 «Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές. Ενδόθερμες-εξώθερμες αντιδράσεις Θερμότητα αντίδρασης – ενθαλπία» ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τις υποενότητες: «Ενθαλπία αντίδρασης – ΔΗ», «Πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης, ΔΗ0», «Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού, ΔΗ0f», «Πρότυπη ενθαλπία καύσης, ΔΗ0c», «Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης, ΔΗ0n», «Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης, ΔΗ0sol» και «Ενθαλπία δεσμού, ΔΗ0B».
3 «ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ»
3.1 «Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση - Ταχύτητα αντίδρασης» μέχρι και το 1ο Παράδειγμα με την Εφαρμογή του. 3.2 «Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης. Καταλύτες» 
4 «ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ»
4.1 «Έννοια χημικής ισορροπίας-Απόδοση αντίδρασης» 4.2 «Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας – Αρχή Le Chatelier» 4.3 «Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc – Kp» ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τις υποενότητες: «Κινητική απόδειξη του νόμου χημικής ισορροπίας», «Σταθερά χημικής ισορροπίας – Κp », «Σχέση που συνδέει την Κp με την Κc », «Προς ποια κατεύθυνση κινείται μία αντίδραση;» Παρατήρηση: Δεν θα διδαχθούν τα παραδείγματα και οι ασκήσεις που απαιτούν γνώση της έννοιας μερική πίεση αερίου και του Νόμου μερικών πιέσεων του Dalton.
5. «ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ»
ΕKTΟΣ ΑΠΟ: • την υποενότητα «Ισχύς οξέων – βάσεων και μοριακή δομή» της παρ. 5.2 «Ιοντισμός οξέων – βάσεων» και • την παρ. 5.7 «Γινόμενο διαλυτότητας».
6. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ»
ΕKTΟΣ ΑΠΟ: • την υποενότητα «Ηλεκτρονιοσυγγένεια» της παρ. 6.4 «Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων» και • την παρ. 6.5 «Ηλεκτρονιακοί τύποι - Σχήματα μορίων»
7. «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ»
ΕKTΟΣ ΑΠΟ: • την υποενότητα «Επαγωγικό φαινόμενο» της παρ. 7.1 «Δομή οργανικών ενώσεων - Διπλός και τριπλός δεσμός - Επαγωγικό φαινόμενο», • την παρ. 7.2 «Στερεοϊσομέρεια (εναντιομέρεια και διαστερεομέρεια)», • τις υποενότητες «Η αλογόνωση των αλκανίων», «Η αρωματική υποκατάσταση» και «Μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων» της παρ. 7.3 «Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων», • την υποενότητα «Οργανικές συνθέσεις» της παρ. 7.4 «Οργανικές συνθέσεις – Διακρίσεις» με εξαίρεση την αλογονοφορμική αντίδραση.

11/8/18

ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Α,Β,Γ Λυκείου και οι αναθέσεις μαθημάτωντο ωρολόγιο πρόγραμμα του Λυκείου σε ώρες και οι αναθέσεις
Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

μαθήματα (ώρες)

γενικής παιδείας

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία  (5)

 Νέα Ελληνική Γλώσσα (2)

Λογοτεχνία  (2)

Άλγεβρα (3)

11/5/18

Ο δρόμος των αλχημιστών στην Πράγα

Η αρχή του Pauli η επίδραση Pauli και ούτε καν λάθος

 
Pauli-Heisenberg-Fermi aip.org
Κατά την αναζήτηση αρχείων για ανέκδοτα για τον Pauli, βρίσκει κανείς το λεγόμενο φαινόμενο του Pauli, ένα φαινόμενο παραψυχολογίας που φόβιζε τους συναδέλφους του, τουλάχιστον τους πειραματικούς φυσικούς.
Η παρουσία του Pauli προκαλούσε απροσδόκητα βλάβες  σε τεχνικές εγκαταστάσεις και αποτυχία σε πειράματα. Ο Pauli ο ίδιος είχε επίγνωση του περίεργου ταλέντου του και χαιρόταν πολύ από τέτοια κωμικά γεγονότα . Λέγεται ότι κάποτε ο φίλος του Otto Stern δεν του επέτρεψε να επισκεφθεί το εργαστήριό του στο Αμβούργο.
Μια αστεία ιστορία αναφέρεται ότι συνέβη στο Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν. Μια μέρα, μια ακριβή συσκευή σταμάτησε να λειτουργεί χωρίς κανένα προφανή λόγο και άρχισε να λειτουργεί λίγες ώρες αργότερα  σωστά, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Ο διευθυντής του ινστιτούτου ανέφερε το περιστατικό στον Pauli στη Ζυρίχη με την χιουμοριστική παρατήρηση ότι τουλάχιστον αυτή τη φορά ήταν αθώος. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι ο Pauli ήταν στο δρόμο τους εκείνη την ημέρα από την Κοπεγχάγη στην Ζυρίχη, με μια σύντομη στάση στο  σιδηροδρομικό σταθμό του Γκέτινγκεν (περιμένοντας για μια σιδηροδρομική σύνδεση) περίπου την ώρα της αποτυχίας.
Λέγεται επίσης ότι όταν είδε την εργασία ενός μεταπτυχιακού φοιτητή είπε:
Αυτό όχι μόνο δεν είναι σωστό. Δεν είναι καν λάθος

Υπουργική Απόφαση Αναθέσεων Μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

18/4/18

λήξη των μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια


Δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ (1322/18-4-2018) η Υπουργική Απόφαση για την ημερομηνία λήξης μαθημάτων στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την Υ.Α. ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2017-2018:
α. των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η Πέμπτη 31 Μαΐου 2018.
β. των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.

            πηγή