19/2/13Σε ποια βαθμίδα εκπαίδευσης ανήκουν,  ποιο πεδίο πρέπει να επιλέξει ο υποψήφιος και ποια είναι τα ειδικά μαθήματα.