25/10/14

εξεταστέα−διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείουγια το σχολικό έτος 2014−2015
εξεταστέα−διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείουγια το σχολικό έτος 2014−2015
και σε pdf 
 22-10-2014  
η απόφαση για την ύλη των μαθημάτων Β΄γενικής και κατεύθυνσης  εδώ
καμμία αλλαγή στην ύλη χημείας Β΄λυκείου γενικής
  
16-10-2014
 καμμία αλλαγή στην ύλη των πανελλαδικών στη χημεία.
και το ΦΕΚ με τις όποιες αλλαγές στα άλλα μαθήματα
 η ύλη της χημείας


 

ΧΗΜΕΙΑ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου

Θετικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ.ά., έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».

Κεφάλαιο 1ο Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και οπεριοδικός πίνακας,

εκτός από:

α) την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4 και

β) τα σχήματα μορίων − θεωρία VSEPR και αποκλίσεις από τα κανονικά σχήματα της παραγράφου 1.5

Κεφάλαιο 3ο Οξέα – Βάσεις και Ιοντική ισορροπία,

εκτός από:

α) την ισχύ οξέων – βάσεων και μοριακή δομή της παραγράφου 3.2 και

β) την παράγραφο 3.7 Γινόμενο διαλυτότητας.

Κεφάλαιο 5ο Οργανική χημεία,

εκτός από:

α) το επαγωγικό φαινόμενο της παραγράφου 5.1

β) την παράγραφο 5.2 στερεοϊσομέρεια (εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια)