5/9/12

ΤΕΣΤ στις ομόλογες σειρές (2)

ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ Λυκείου
                                           ΤΕΣΤ


1) Ο γενικός τύπος των αλκενίων είναι:
            α.. CνΗ2ν+2       β. CνΗ           γ. CνΗ2ν-2         δ. CνΗΟ 


2) Η οργανική ένωση με μοριακό τύπο C5Η8 είναι:
            α.. αλκένιο       β. αλκίνιο        γ. αλκαδιένιο               δ. αλκίνιο ή αλκαδιένιο


3) Ποιος από τους παρακάτω τύπους δεν ανήκει σε αιθέρα;
            α..  C2Η6Ο       β. C3Η8Ο         γ. CΗ4Ο          δ. C5Η12Ο


4) Η ένωση με συντακτικό τύπο CΗ3CΗ2CΗ2CΗ=O είναι:
            α.. αλκένιο       β. αλκίνιο        γ. αλδεΰδη       δ.κετόνη


5) Ο μοριακός τύπος μιας κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης   είναι:
            α..  C4Η8Ο       β. C4Η10Ο        γ. C4Η6Ο         δ. C4Η6Ο2


6) Το 1ο μέλος της ομόλογης σειράς των κετονών έχει μοριακό τύπο:
            α..  C4Η8Ο       β. CΗ2Ο          γ. C3Η6Ο         δ. C2Η4Ο


7) Η ένωση που περιέχει στο μόριό της την χαρακτηριστική ομάδα C-O-C ανήκει στην ομόλογη σειρά των:
            α. αλκοολών                β. αλδεϋδών   
            γ. κετονών                   δ. αιθέρων

8) Η ένωση C6Η14 έχει γενικό μοριακό τύπο:
            α.. CνΗ2ν+2       β. CνΗ           γ. CνΗ2ν-2         δ. CνΗΟ 


9) Όταν μία οργανική ένωση περιέχει στο μόριό της την ομάδα ―CΟOΗ είναι:
            α.. αλκένιο       β. οξύ              γ. εστέρας        δ.κετόνη


10) Το δεύτερο μέλος της σειράς των αλκενίων έχει μοριακό τύπο:
            α. C2H4            β. C3H6            γ. C2H6                       δ.C3H4