5/9/12

ΤΕΣΤ στις ομόλογες σειρές (1)

ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ Λυκείου
                                           ΤΕΣΤ


1) Ο γενικός τύπος των αλκινίων είναι:
            α. CνΗ2ν+2        β. CνΗ           γ. CνΗ2ν-2         δ. CνΗΟ 


2) Η οργανική ένωση με μοριακό τύπο C5Η10 είναι:
            α. αλκένιο        β. αλκίνιο        γ. αλκαδιένιο               δ. αλκίνιο ή αλκαδιένιο


3) Ποιος από τους παρακάτω τύπους δεν ανήκει σε εστέρα;
            α.  C2Η4Ο2       β. CΗ2Ο2         γ.C3Η6Ο2              δ. C5Η10Ο2


4) Η ένωση με συντακτικό τύπο CΗ3CΗ2CΗ2CΗ2-OΗ είναι:
            α. αλκοολη      β. αιθερας        γ. αλδεΰδη       δ.κετόνη


5) Ο μοριακός τύπος μιας κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης   είναι:
            α.  C3Η8Ο        β. C3Η6Ο         γ. C3Η6            δ. C3Η6Ο2


6) Το 1ο μέλος της ομόλογης σειράς των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων έχει μοριακό τύπο:
            α.  CΗ4Ο         β. CΗ2Ο          γ. C3Η6Ο         δ. CΗ2Ο2


7) Η ένωση που περιέχει στο μόριό της την χαρακτηριστική ομάδα –CΟOC- ανήκει στην ομόλογη σειρά των:
            α. αλκοολών                β. αλδεϋδών   
            γ. εστέρων                   δ. αιθέρων

8) Η ένωση C6Η10  έχει γενικό μοριακό τύπο:
            α. CνΗ2ν+2        β. CνΗ           γ. CνΗ2ν-2         δ. CνΗΟ 


9) Όταν μία οργανική ένωση περιέχει στο μόριό της την ομάδα ―CΗ=Ο είναι:
            α. κετόνη         β. οξύ              γ. εστέρας        δ. αλδεΰδη


10) Το δεύτερο μέλος της σειράς των αλκινίων έχει μοριακό τύπο:
            α. C2H4            β. C3H6            γ. C2H6                       δ.C3H4