19/12/12

διαγωνισματα στη χημεία Β΄ γενικής παιδείας1.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-13


ΤΑΞΗ: Β΄    ΤΜΗΜΑ      

ΜΑΘΗΜΑ :  ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΟΝΟΜΑ:  ………………………………..

 

ΘΕΜΑ  Α

       Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση   (5+5+4+5=19μ)

Α1.Αν μια άκυκλη οργανική ένωση έχει Μ.Τ C4H8 τότε η ένωση αυτή είναι:

     α) αλκένιο   β) αλκίνιο   γ) αλκoόλη    δ) αλκάνιο

Α2. με το γενικό μοριακό τύπο CvH2v+2  συμβολίζονται τα

      α) αλκένια  β)  αλκίνια  γ) αλκαδιένια  δ) αλκάνια

Α3. το τρίτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκενίων μπορεί να ονομάζεται

      α) βουτίνιο  β) βουτένιο   γ) πεντένιο  δ) βουτάνιο

Α4. το δεύτερο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκανίων έχει Μ.Τ

      α) C2H6          β) C3H8                γ) C2H4        δ) C3H6

Α5. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή ως λάθος (Λ) (2x3=6μ)

     1. η ποιότητα της βενζίνης μετριέται με τον αριθμό οκτανίου

     2. αν τα καυσαέρια ψυχθούν , τότε απομακρύνεται το CO2.

     3. τα αλκάνια δεν μπορούν να αποχρωματίσουν διάλυμα Br2 /CC 4

 

ΘΕΜΑ Β        (5x5=25μ)

Να  συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις :

Β1.  CH4 +   O2   ®

B2.  CH3-CH=CH2  + H2  ®

Β3.   CH3-CH=CH2  + Η-C  ®

Β4.  CH3-CH=CH2  + H-OΗ  ®

Β5.  CH3-CH=CH2  + C 2     ®

ΘΕΜΑ  Γ       (10+15μ)

Αλκένιο έχει Μr=56 (C=12,H=1).

α)  Nα βρεθεί ο Μ.Τ

β) 2,24 L του αλκενίου αυτού μετρημένα σε s.t.p. συνθήκες καίγονται με την ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου.  Να βρεθεί η μάζα  του CO2  που παράγεται.  Ατομικές μάζες C=12, O=16

 

 

ΘΕΜΑ  Δ      ( 25μ)

0,2 mol αιθενίου διοχετεύονται  σε 200 ml  διαλύματος με διαλύτη CC 4 , περιεκτικότητας 32 % w/v  σε Br2r Br=80 ). Να εξετάσετε αν το διάλυμα του  Br2 / CC 4    αποχρωματιστεί.

 

 
2.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-13


ΤΑΞΗ: Β΄    ΤΜΗΜΑ    

ΜΑΘΗΜΑ :  ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΟΝΟΜΑ:  ………………………………..

 

ΘΕΜΑ Α

     Στις ερωτήσεις 1-4 να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση  (5+5+4+5=19μ)

Α1.Αν μια άκυκλη οργανική ένωση έχει Μ.Τ C4H10 τότε η ένωση αυτή είναι:

      α) αλκένιο  β) αλκίνιο  γ) αλκοόλη  δ) αλκάνιο

Α2. με το γενικό μοριακό τύπο CvH2v συμβολίζονται τα

      α) αλκένια  β)  αλκίνια   γ) αλκαδιένια   δ) αλκάνια

Α3. το τέταρτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκανίων μπορεί να ονομάζεται

      α)  προπένιο   β)  βουτάνιο     γ)  προπάνιο    δ) βουτένιο

Α4. το πρώτο  μέλος της ομόλογης σειράς των αλκενίων έχει Μ.Τ

      α) C2H4       β) C2H2                γ) CH4        δ) C2H6

Α5.  Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή ως λάθος (Λ) (2x3=6μ)

 1. αν τα καυσαέρια διαβιβαστούν σε διάλυμα βάσης , αυτή δεσμεύει το CO2.

      2. τα καταλυτικά αυτοκίνητα καίνε βενζίνη στην οποία έχει προστεθεί μόλυβδος.

      3. τα αλκένια δεν μπορούν να αποχρωματίσουν διάλυμα Br2 / CC 4

 

ΘΕΜΑ  Β      (5x5=25μ)

Να  συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις :

Β1.  CH3-CH2-CH=CH2  + H-OΗ  ®

B2.  CH3-CH2-CH=CH2  + Ι2     ®

Β3.   CH3-CH2-CH=CH2  + Η-Ι ®

Β4.  C3H8+   O2   ®

Β5.  CH3-CH2-CH=CH2  + H2  ®

ΘΕΜΑ  Γ    (10+15μ)

Αλκάνιο έχει Μr=58 (C=12,H=1). 

α)  Nα βρεθεί ο Μ.Τ

β) ) 4,48L του αλκανίου αυτού μετρημένα σε s.t.p. συνθήκες καίγονται με την ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου. Να βρεθεί η μάζα  του CO2  που παράγεται. Ατομικές μάζες C=12, O=16

 

ΘΕΜΑ   Δ     ( 25μ)

0,4 mol αιθενίου διοχετεύονται  200 ml  διάλυματος με διαλύτη CC 4 , περιεκτικότητας 16 % w/v  σε Br2, r Br=80 ). Να εξετάσετε αν το διάλυμα του Br2 / CC 4    αποχρωματιστεί.